Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Misija

JKP "Stan" utvrđuje ovu Politiku kvaliteta kao aktivni doprinos ispunjavanju zahteva i očekivanja korisnika i zahteva odgovarajućih zakona i propisa koji se odnose na pružanje usluga tekućeg i investicionog održavanja stambenih zgrada, ustanova i poslovnih objekata.

Vizija

Javno komunalno preduzeće za stambene usluge JKP "Stan" utvrđuje Politiku kvaliteta u cilјu savremenijeg i efikasnijeg načina rada i pružanja usluga korisnicima. Da bi u celosti mogli zadovolјiti potrebe naših korisnika usluga, u prilici smo da koristimo savremene alate i opremu.
Uvođenjem Politike kvaliteta dobijamo mogućnost da naš rad bude praćen i adekvatno kvalifikovan u svim fazama. Krajnji interes je da Javno komunalno preduzeće za stambene usluge JKP "Stan" posluje pozitivno u obostranom interesu i korisnika i zaposlenih u kolektivu.

Strategija

Uspostavlјanjem, sprovođenjem i stalnim pobolјšanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001/2000 JKP "Stan" neprekidno ulaže napore u ostvarivanju:

• ispunjenja realnih zahteva i očekivanja korisnika;
• upravlјanja procesima koji doprinose povećanju zadovolјstva korisnika;
• liderskih usluga rukovodstva;
• učešća zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti od značaja za kvalitet usluga koje pružamo;
• stalnog pobolјšanja kvaliteta svih usluga koje pružamo;
• odlučivanja na osnovu prikuplјenih i analiziranih podataka koji se odnose na procese   pružanja usluga;
• partnerskih odnosa sa isporučiocima;
• stalne modernizacije opreme i obuke kadrova;
• proširivanja pokrivenosti tržišta uslugama koje pružamo.

Novi Sad, 23.12.2005.

ISO 9001

Da bi postigli uvođenje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom radnog procesa u poslovanju preduzeća, odlučeno je da se formira sistem kvaliteta koji odgovara zahtevima međunarodnog sistema kvaliteta ISO 9001. Akreditovano sertifikaciono telo "TÜV SÜD Management service GmbH", München, Germany, je vrednovalo naš sistem i atestiralo njegovu kompatibilnost sa zahtevima međunarodno priznatog sertifikata. Jula 2006. "TÜV SÜD Management service GmbH" je izdao sertifikat o usaglašenosti sistema kvaliteta preduzeća JKP "Stan" sa standardom ISO 9001.
Postojanje integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom nam omogućava da ostvarimo svoje cilјeve, osiguramo poslovanje preduzeća sa planiranim resursima, odaberemo dobre partnere i dobavlјače i sprovodimo proces analize podataka koji dajući precizan i detalјan pregled našeg poslovanja u sadašnjosti, predstavlјa temelј za planiranje i razvoj preduzeća u budućnosti.