ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Број   : интерно
Дана  : 19.07.2021                                                 
На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 49. тачка 8. Статута бр. 2613  ЈКП „СТАН“ Нови Сад од 25.10.2016. године и Одлуке Надзорног одбора бр. 633 од  31.03.2021. године, Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, Ласла Гала 22, као продавац, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

 

Ред.

бр

Регистарска

ознака

Марка/Тип

возила

Год.

пр.

Број шасије

Број мотора

Стање

Комисијска процењена

вредност у динарима

1

NS 041-ĐS

VAZ LADA NIVA

2003

XTA21213031702643

 

212137165030

неисправно

25.000,00

+5.000,00

2

NS 057-CK

Zastava new turbo rival 35.10

2007

ZCFC357010Z015701

SOFIM814043B43604258066

неисправно

120.000,00

+24.000,00

3

NS 126-AY

Zastava skala 1.1 Poly

2005

VX1128A0001302589

128A0641602793

неисправно

20.000,00

+4.000,00

4

NS 160-EI

Zastava 101

Skala 55

2005

VX1128A0001104602

128A0641596083

неисправно

15.000,00

+3.,000,00

5

NS 174-WČ

Zastava skala

1.1 Poly

2004

VX1128A0001302026

128A0641596083

неисправно

20.000,00

+4.000,00

6

NS 214-AT

Zastava skala 1.1 Poly

2004

VX1128A0001302197

128A0641590823

неисправно

20.000,00

+4.000,00

7

NS 214-AU

Zastava skala

1.1 Poly

2003

VX1128A0001301509

128A0641577134

неисправно

18.000,00

+3.600,00

8

NS 257-ŽW

Zastava 101

Skala 55

2006

VX1128A0001110676

128A0641613414

неисправно

15.000,00

+3.000,00

Услови отуђења:

Предметна возила се отуђују појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације, ПДВ плаћа купац. Возила се могу разгледати од 20.07.2021. до  28.07.2021. на адреси у седишту предузећа у Новом Саду, Ласла Гала 22 у времену од 10 до 13 часова.
Коначна купопродајна цена предметних покретних ствари биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена. Са понуђачем који буде дао најповољнију понуду закључиће се купопродајни уговор року од 3 (три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору најповољније понуде. Купопродајна цена покретних ствари утврђена у висини најповољније понуде мора се уплатити у року од 3 (три) дана од дана закључења купопродајног уговора. Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

Услови пријављивања:

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог огласа, односно 28.07.2021. године. Право учешћа у поступку отуђења имају сва физичка и правна лица, која испуњавају прописане услове за учешће у поступку.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

- висину понуђене купопродајне цене (која не може бити нижа од почетне утврђене вредности за свако појединачно возило) изражене у динарима и све податке о подносиоцу понуде и то:

За физичка лица:

-име и презиме;
-адресу пребивалишта;
-фотокопију личне карте/очитану личну карту;
-контакт телефон;
-ако је физичко лице предузетник уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа, као и потврда о пореском идентификационом броју;
-потпис физичког лица/потпис и печат (уколико се употребљава) предузетника.

За правна лица:

-назив и седиште;
-оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана од дана објављивања огласа;
-копију решења о додељеном пореском идентификационом броју;
-име и презиме лица овлашћеног за заступање;
-потпис овлашћеног лица у оквиру правног лица.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Понуде се достављају на адресу: ЈКП „Стан“ Нови Сад, Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад, са назнаком „Понуда за куповину расходованих возила – не отварати“.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје ЈКП „Стан“ Нови Сад, под условом да је пошиљка пристигла до дана отварања понуда. Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. Понуда у којој цена није наведена у динарима, или је дата описно неће се разматрати.

У случају да понуђач даје понуду за више возила, цена мора бити исказана за свако возило посебно.

ЈКП „Стан“ Нови Сад задржава право да поништи поступак по овом јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

ЈКП „Стан“ Нови Сад неће сносити никакву одговорност нити ће бити дужно да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Избор најповољнијег понуђача:

Јавно отварање приспелих писмених понуда извршиће се комисијски, дана 29.07.2021. године, у просторијама ЈКП „Стан“ Нови Сад, 1. спрат, са почетком у 12:00 часова. О спроведеном поступку јавног отварања, комисија сачињава записник и извештај о стручној оцени понуда са предлогом за доношење одлуке о избору најповољнијег понуђача, за свако возило посебно.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда за конкретно возило.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене (најповољнија понуда јесте понуда са највишом купопродајном ценом).

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену за исто возило, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду са већим износом од износа претходне понуде, а које понуде ће комисија, по истеку рока за доставу понуда, отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача према редоследу приспећа првобитних понуда.

У року од 2 (два) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача, учесници у поступку отуђења биће обавештени о избору најповољније понуде и позвани да закључе уговор.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 (три) дана од дана позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Рок за уплату купопродајне цене је 3 (три) дана од дана обостраног закључења уговора. Уколико купац не уплати купопродајну цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.