Инвестиционо одржавање

Радови на инвестиционом одржавању стамбених и пословних објеката обухватају реконструкције, поправке и замену:

• Конструктивних елемената зграде;
• Кровног покривача и других елемената крова (димањаци, громобранске инсталације,...);
• Хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
• Олука и других елемената за одвод воде са крова;
• Водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу (или другог изливног места) до прикључка на санитарни уређај;
• Електроинсталације зграде (од главне разводне табле до разводне табле у стану);
• Гасних инсталација, инсталација централног грејања, грејних тела и др;
• Пумпних постројења и инсталација за снабдевање зграде водом;
• Пумпних постројења и инсталација за отпадне воде;
• Лифтова са припадајућим деловима;
• Фасаде и других спољних делова зграде;
• Тротоара око зграде;
• Подова, зидова, плафона, ограда, санитарија, столарије у заједничким деловима зграде;
• Интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја, уређаја за нужно осветљење, уређаја за узбуњивање, уређаја за заштиту од пожара и др.
Радови на инвестиционом одржавању стана односе се на све радове у стану који имају утицај на употребљивост и сигурност осталих делова зграде и обухватају реконструкције, поправке и замену:
• Гасних инсталација, инсталација централног грејања и грејних тела у стану;
• Инсталација и уређаја за централно грејање воде у стану;
• Инсталација водовода и канализације у стану;
• Електроинсталација;
• Телефонских инсталација.