Савети

Дневни одмор
Граничне надлежности

Понекада долази до преклапања надлежности више јавних комуналних предузећа из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе. То су такозване граничне надлежности, када је неопходно разграничити шта је чија обавеза како би постојећи комунални проблем био решен.

Водовод и канализација

ЈКП " Водовод и канализација" надлежно је за одржавање водоводних инсталација и уличне водоводне мреже до водомера, укључујући и водомер. Водоводне инсталације иза водомера представљају заједничку кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају. ЈКП „Водовод и канализација" надлежно је и за одржавање канализационих инсталација све до канализационог прикључка (први ревизиони шахт).

О одржавању кућних инсталација, изузимајући инсталацију у стану, води рачуна ЈКП "Стан" ако је власник или Скупштина зграде склопила уговор о одржавању.

Грејање и топла вода

Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци топлотне енергије, онда ЈКП "Водовод и канализација" отклања узрок загушења, а ЈКП "Новосадска Топлана" последице.

Ако ЈКП „Водовод и канализација" остави топлану без напајања водом, у обавези је да обезбеди цистерне са водом.

Електрична енергија

ЈП "Електровојводина" надлежна је за  одржавање електричних инсталација до бројила, укључујући и електрично бројило.

Инсталације иза електричног бројила представљају кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају или за то уговором ангажују ЈКП "Стан“.

 

Оснивање скупштине зграде

Препорука је да грађани формирају Скупштину зграде, која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту, уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама. Све информације око формирања Скупштине зграде грађани могу добити у служби Маркетинга лично или позивањем бесплатног телефона 0800-300-330 (радним даном, 07.00-15.00).

Скупштину зграде чине сви власници станова и других посебних делова зграде. Скупштина зграде може се образовати и за део зграде који чини грађевинску и функционалну целину (ламела, улаз и сл.). У стамбеној згради, односно делу зграде (ламела, улаз и сл.) са десет и мање власника станова или других посебних делова зграде, уместо Скупштине зграде образује се Савет зграде који чине сви власници станова или других посебних делова зграде.

Скупштина зграде / Савет зграде се може образовати ако је присутно више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника. Ако власник стана, односно другог посебног дела зграде, на две узастопне седнице за конституисање Скупштине зграде / Савета зграде не одреди свог представника, својство члана Скупштине зграде / Савета зграде има носилац станарског права, односно закупац стана или другог посебног дела зграде, са правом одлучивања о извођењу радова на текућем одржавању стамбене зграде док власник не одреди представника. Скупштина зграде / Савет зграде доноси одлуке већином гласова свих чланова Скупштине, тако да сваком власнику стана или другог посебног дела зграде припада по један глас. Сматра се да је гласање обављено и у случају када власници станова или других посебних делова зграде дају писмену сагласност.

Председник Скупштине зграде / Савета зграде бира се већином гласова чланова Скупштине зграде на период од четири године. За председника Скупштине зграде / Савета зграде може бити биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног дела зграде. Предлог за избор, односно разрешење председника Скупштине зграде / Савета зграде може поднети сваки власник стана или другог посебног дела зграде.

Скупштина зграде / Савет зграде може из реда својих чланова образовати стална или повремена радна тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничких послова (савет зграде, одбори, комисије и сл).

Скупштина зграде / Савет зграде може пуноважно одлучивати ако је присутно више од половине чланова. Скупштина зграде / Савет зграде већином гласова присутних чланова доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде. Скупштина зграде / Савет зграде, сагласношћу чланова којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

Послови скупштине зграде

 Скупштина стамбене зграде обавља следеће послове:

• доноси програм одржавања зграде;
• одлучује о начину организовања радова на одржавању зграде;
• доноси одлуке о извођењу радова на одржавању зграде;
• усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде
• утврђује висину и начин обезбеђивања средстава за одржавање зграде;
• одређује услове и начин одржавања реда у згради;
• одлучује о осигурању зграде;
• уређује начин коришћења заједничких делова зграде;
• одлучује о побољшању услова становања у згради и о другим питањима у вези са одржавањем и управљањем зградом, у складу са законом.

Скупштина зграде већином гласова присутних чланова доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде. Скупштина зграде сагласношћу чланова којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде. Радови на одржавању стамбене зграде изводе се на основу одлуке Скупштине зграде, а средства за одржавање стамбене зграде обезбеђују власници станова и других посебних делова зграде. Одлука Скупштине зграде обавезује све власнике станова и других посебних делова зграде.

Трошкове одржавања стамбене зграде сносе власници станова, односно других посебних делова зграде сразмерно учешћу површине својих станова, односно других посебних делова зграде у површини свих станова и других посебних делова у згради, према стварно учињеним трошковима.

Скупштина зграде може организовати обављање послова на одржавању зграде, тако да обављање свих или појединих послова уступи ЈКП "Стан“ или на други начин. Ако стамбена зграда не обезбеди извођење радова на одржавању чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, надлежни орган града Новог Сада ће извођење ових радова обезбедити преко јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених зграда и пословних простора, односно другог предузећа или предузетника, а на терет стамбене зграде.

Отварање рачуна скупштине зграде

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ПИБ-а

1. ПР-1 ОБРАЗАЦ-попунити И копирати -2 примерка
2. ОДЛУКА (ЗАПИСНИК) СА СЕДНИЦЕ – 2 примерка
3. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДСЕДНИКА – 2 примерка на једном примерку печат, потпис и контакт телефон
4. СТАТИСТИКА (ИЗВРШНО ВЕЋЕ) 2- примерка
ПОСТУПАК АКТИВАРАЊА СТАВКЕ СКУ
(приход скупштине станара)

1. ПОТРЕБНО ЈЕ ОТВОРИТИ РАЧУНА СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ,

а за то је потребно:

•  Добити статистички број –матични број скупштине станара
   РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 16, (приземље соба 75) –ЗГРАДА ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ
   2140,00 дин (сврха уплате Р.А.Т)
   Прималац буџет РС
   Ж.Р.840-742221843-57 модел 97 позив на бр.11-223
•  Добити ПИБ
   ПОРЕСКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА
   -бивша зграда СДК – Улица Модене бр.7, приземље соба бр.1
•  ИЗБОР ПОСЛОВНЕ БАНКЕ У КОЈОЈ СЕ ОТВОРИ РАЧУН

2. СКЛОПИТИ  УГОВОР  СА  ЈКП ИНФОРМАТИКА

ДОЋИ У ЈКП ИНФОРМАТИКА Бул.Цара Лазара бр. 3, приземље, соба 8
Донети ОДЛУКУ Скупштине станара о Висини издавања-одлука у писаној форми оверена печатом и потписом председника/записничара са 51% потписа власника станова уз ЈМБГ