Услуге

ЈКП "Стан" одржава заједничке делове, инсталације и уређаје у стамбеним зградама на основу уговора склопљених са скупштинама зграда. Одлуку о склапању уговора доноси Скупштина зграде сагласношћу власника станова и других посебних делова стамбене зграде којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде.

Одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима обухвата радове којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника и околине (поправке кровова, фасада, лифтова, противпожарних инсталација, громобрана...).

Послови хитних интервенција обухватају: мање грађевинско-занатске радове, радове на водоводу и канализацији, електро радови, мање поправке и одглављења особа из лифта...

Посебно уговорени послови обухватају: извођење радова свих врста, већег обима и цене коштања, координацију и надзор над обављањем услуга одржавања хигијене у заједничким деловима стамбене зграде (чишћење и прање степеништа, ходника, подеста...) и друге послове (ситне поправке...).