Хитне интервенције

Хитне интервенције се односе на радове на одржавању стамбених и пословних објеката који се морају извршити без одлагања како би се отклонила непосредна опасност по живот и здравље корисника зграде и пролазника, отклонила опасност од угрожавања имовине и околине и обезбедило довођење зграде и њених делова у безбедно стање. Ови радови обухватају:

• Ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његову поправку;
• Поправку или замену водоводне или канализационе цеви у згради или стану када дође до прскања њених делова;
• Одгушивање канализационе мреже у згради или стану и санирање настале штете (одношење изливних остатака и дезинфекција просторија);
• Избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија у згради;
• Одгушивање димњака у случају опасности од пожара;
• Поправку или замену гасних инсталација, грејних тела или топловодних постројења у случају прскања делова система;
• Уклањање елемената фасаде и крова (малтера, фасадних облока и сл.) које, услед оштећења, угрожавају безбедност људи и имовине;
• Поправку или замену делова кровног покривача ради заштите од атмосферских падавина;
• Отклањање свих осталих кварова и оштећења на објекту који могу довести до угрожавања безбедности људи, имовине и околине.

Хитне интервенције на отклањању кварова и недостатака обавља Дежурна служба