Редовно одржавање

У складу са уговором о одржавању стамбених зграда ЈКП Стан изводи радове на одржавању  стамбених и других објеката који подразумевају:

• Одржавање хигијене у заједничким деловима зграде - чишћење и прање улаза, заједничких просторија, ходника, степеништа, стаклених
  површина,..., одржавање тротоара око зграде и др;
• Редован преглед и сервисирање лифтова;
• Поправку и замену аутомата за заједничку расвету: прекидача, сијалица, уређаја за нужно светло и др;
• Редован преглед и сервисирање хидрофорских постројења, инсталација централног грејања, електроинсталација, инсталација
  водовода и канализације, громобранских инсталација, уређаја за климатизацију и вентилацију зграде, уређаја за гашење пожара и др;
• Чишћење олука и олучних цеви;
• Кречење заједничких просторија у згради, фарбање грејних тела,...;
• Избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија,
• Остале радове којима се обезбеђује редовно одржавање зграде, стална употребљивост, исправност и сигурност свих
  уређаја и инсталација у згради