ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Број: 495

Датум: 04.03.2024. године

 

На основу члана 33. став 3. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17 , 95/18 и 153/2020),  члана 49. тачка 8. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад од 25.10.2016. и 26.02.2022. године и Одлуке Надзорног одбора број: 2842 од дана 21.12.2023. године, Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, као продавац, објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ- РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

 

Ред.бр.

Регистарска ознака

Марка/тип возила

Год. производње

Број шасије

Број мотора

Стање

 

Комисијски процењена вредност у динарима

1.

NS 126-BB

Zastava Yugo Skala 55

2005.

VX1128A0001107132

128А0641603641

неисправно

9.600,00 дин. + пдв (1.920,00)

2.

NS 237-DŽ

Zastava skala 1.1 Poly

2004.

VX1128A0001302437

127А0641595484

неисправно

10.800,00 дин + пдв (2.160,00)

3.

NS 368-XX

Zastava 101 Skala 55

2007.

VX1128A0001112385

128А0641617723

неисправно

9.600,00 дин + пдв (1.920,00)

4.

NS 401-HE

Zastava 101 Skala 55

2007.

VX1128A0001113321

128А0641620116

неисправно

9.600,00 дин + пдв (1.920,00)

5.

NS 466-TG

Zastava JUGO Skala 55

2005.

VX1128A0001107146

128А0641603661

неисправно

10.200,00 дин+ пдв (2.040,00)

6.

NS 471-XA

Zastava JUGO Skala 55

2005.

VX1128A0001107184

128А0641603735

неисправно

9.000,00 дин + пдв (1.800,00)

7.

NS 596-FH

Zastava 101 Skala 55

2008.

VX1128A0001114201

128А0641623455

неисправно

9.600,00 дин + пдв (1.920,00)

 

 

Услови отуђења

 

Предметна возила се отуђују појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације. Обавеза плаћања ПДВ-а пада на терет купца.

Предметна возила могу да се разгледају од 06.03.2024. године до 13.03.2024. године , у временском периоду од 10:00 до 13:00 часова,  на адреси седишта ЈКП „СТАН“ Нови Сад, улица Ласла Гала број 22, Нови Сад.

 

Коначна купопродајна цена предметних покретних ствари биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда. Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена. Са понуђачем који буде дао најповољнији понуду закључиће се купопродајни уговор у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема писаног обавештења о избору најповољније понуде. Купопродајна цена покретних ствари утврђена у висини најповољније понуде мора се уплатити у року од 3 (словима: три) дана од дана закључења купопродајног уговора. Трошкови транспорта покретних ствари, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора падају на терет купца.

 

Услови пријављивања

 

Рок за подношење понуда је 8 (словима:осам) дана од дана објављиавања овог огласа, односно до 13.03.2024. године. Право учешћа у поступку отуђења имају сва физичка и правна лица, која испуњавају прописане услове за учешће у поступку.

 

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

 

 1. висину понуђене купопродајне цене ( која не може бити нижа од почетне утврђене вредности за свако појединачно возило) изражене у динарима;
 2. податке о подносиоцу понуде и то:

 

За физича лица:

 • име и презиме;
 • адресу пребивалишта;
 • фотокопија очитане личне карте;
 • контакт телефон;
 • ако је физичко лице предузетник уз понуду се прилаже и оригинал извод из Реигстра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, а све не старије од 30 (словима: тридесет) дана од дана објављивања овог огласа и потврда о пореском идентификационом броју;
 • потпис физичког лица/ потпис и печат ( уколико се употребљава) предузетника;

 

            За правна лица:

 • назив и седиште;
 • оригинал извод из Регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице не старије од 30 (словима: тридесет) дана од дана објављивања овог огласа;
 • фотокопију решења о додељеном пореском идентификационом броју;
 • фотокопију очитане личне карте овлашћеног лица за заступање;
 • потпис овлашћеног лица у оквиру правног лица;

 

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

 

У случају да понуђач даје понуду за више возила, цена мора бити исказана за свако возило појединачно.

 

Понуде се достављају на адресу ЈКП „СТАН“ Нови Сад, улица Ласла Гала број 22- Нови Сад, са назнаком „Понуда за отуђење покретних ствари непосредном погодбом- не отварати“.

 

Уколико је понуда послата путем поште, препорученом пошиљком, дан предаје пошти се сматра као дан предаје ЈКП „СТАН“ Нови Сад, под условом да је пошиљка пристигла до дана отварања понуда. Неблаговремене и непотпуне понуде, као и понуде у којима цена није изражена у валути- РСД ( динар) се неће разматрати.

 

Избор најповољнијег понуђача

 

Јавно отварање приспелих писмених понуда извршиће Комисија, дана 14.03.2024. године у просторијама ЈКП „СТАН“ Нови Сад-Ласла Гала 22,  на 1. спрату- велика сала, са почетком у  12:00 часова. О спроведеном поступку јавног отварања понуда, Комисија сачињава Записник и Извештај о стручној оцени понуда, са предлогом за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача за свако возило појединачно.

 

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда за конкретно возило.

 

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене ( најповољнија понуда је понуда са највишом понуђеном купопродајном ценом).

 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену за исто возило, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исту купопродајну цену, да у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду са већим износом од износа претходне понуде, а које понуде ће Комисија по истеку рока за доставу понуда, отворити и утврдити најповољнијег понуђача. Уколико позвани понуђачи у року од 3 (словима: три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача према редоследу приспећа првобитних понуда.

 

У року од 2 ( словима: два) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача, ученици у поступку биће обавештени о избору најповољније понуде и позвани да закључе уговор.

 

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 3 ( словима: три) дана од дана позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповонији понуђач.

 

Рок за уплату купопродајне цене је 3 ( словима: три) дана од дана обостраног закључења уговора.

Уколико купац не уплати купопродајну цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

 

 

В.Д. Д И Р Е К Т О Р А

 

_____________________

проф. др Саша Игић

 

Доставити:

 1. Служби за правне и кадровске послове
 2. Служби за опште послове-Одељење возног парка
 3. Служби за рекламације, безбедност и заштиту на раду, информационе системе и технологију