РАДОВИ АНАЛИТИЧКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

1. Вођење евиденције о уговарању, променама уговорених услова и уговорених страна
2. Вођење евиденције о техничкој опремљености стамбене зграде
3. Вођење евиденције о председнику Скупштине станара и овлашћеним лицима Скупштине станара.
4. Вођење евиденције о реализованим радним налозима, понудама и посебним уговорима
5. Вођење евиденције о задужењима и уплатама на име трошкова одржавања за радове редовног месечног одржавања и радове текућег и инвестиционог одржавања.
6. Сачињава извештај аналитичке евиденције за пословну годину.

Повратак на све